خونریزی مقعدی

 بواسیر ها(هموروئیدها) شایعترین علت میباشند و معمولا با رگه های خونی بر روی  مدفوع وچکیدن قطرات خون بر روی توالت وگاهی بصورت خون مخفی در بعضی سرطانها، که فقط در آزمایش مدفع  مشخص می شود .البته علل دیگری همچون بیماریهای التهابی روده وزخم های رکتوم ناشی از یبوست مزمن  و در کولیت ایسکمیک و در کولیت عفونی و در دیورتیکولز و در بد خیمی کولورکتال و در پس از پولیپکتومی نیز خونریزی وجود دارد و بطور کلی بواسیر ها و فیشر (شقاق ) از علل شایعی محسوب میگردند.